Хувьцаа эзэмшигч болох, арилжаанд оролцож ашиг олох хамгийн эхний маш чухал алхам бол зуучлагч Брокер, дилерийн компани зєв сонгох явдал юм. Mr.Hard

БОНД ГЭЖ ЮУ ВЭ?
Бонд гэдэг нь тодорхой хэмжээний мөнгийг тогтоосон хугацааны дараа үндсэн төлбөр болон хүүгийн хамт эргэн төлөхийг баталсан үнэт цаас юм.

Бондын давуу тал
 -Эрсдэл багатай
 -Тогтмол өгөөжтэй
 -Бондод хөрөнгө оруулах нь арилжааны банкны хүүгийн түвшингөөс өндөр өгөөж хүртэх боломжийг олгодог давуу талтай. мєн
- Төлбөрийн баталгаа болдог.
- Зарим тохиолдолд орлогын татвараас чөлөөлөгдөх боломжтой

Áîíäûí çàõ çýýëèéí òóõàé
Áîíä ãýäýã íü áîíä ýçýìøèã÷ áîíä ãàðãàгч êîìïàíèä òîäîðõîé õóãàöààòàé, òîãòîîñîí õ¿¿òýéãýýð õºðºí㺠îðóóëàëò õèéæ áóé õýëáýð þì.
Бондоор гадаадûí áîëîí дотоодын хөрөнгийн зах зээлээс эх үүсвэр татан төвлөрүүлэх бүрэн боломжой.
Òà áîíä ýçýìøèõèéã õ¿ñâýë Áðîêåð, Äèëåðèéí êîìïàíèàð äàìæóóëàí өөрийн нэрийн дансан дээр захиалгаа өгөн бонд худалдан авч болно.


Áîíäûí îëîí òºðºë áàéäàã áºãººä ¿íäñýí õýëáýðýýð íü àíãèëáàë:
Áîíäûã ¿íýò öààñ ãàðãàã÷ààð íü:
• Çàñãèéí ãàçðûí áîíä
• Õîò áîëîí çàñàã çàõèðãààíû áîíä
• Áàíêíû ºðèéí áè÷èã
• Êîìïàíèéí áîíä
• Ãàäààäûí áîíä


Áàòàëãàà áàðüöààãààð íü:
• Çàñãèéí ãàçðèéí áàòàëãààò áîíä
• Ýíãèéí áàòàëãààò áîíä
• Õºðºí㺺ð áàòàëãààæñàí áîíä
• Áàòàëãààã¿é áîíä


Çàñãèéí ãàçðûí áîíä:
Çàñãèéí ãàçðûí áîíäûã çàñãèéí ãàçðûã ñàíõ¿¿æ¿¿ëýõ, íèéò óëñ îðíû õýìæýýíä áàéãàà ìºíãºíèé íèéë¿¿ëýëòèéã èõýñãýõ çîðèëãîîð ãàðãàäàã áàéíà.
Çàñãèéí ãàçðûí õÿìäðóóëñàí áîíä íü íàéäâàðòàé, ýðñäýëã¿é ¿íýò öààñàíä òîîöîãääîã. 2006 îíä Çàñãèéí ãàçðààñ ãàðãàñàí хөнгөлөлттэй áîíä нийт үнийн дүнгээр 4,461,500,000Ò-ийн гүйлгээ хийжээ.
Êîìïàíèéí áîíä:
Ìàíàé îðîíä 2001 îíä àíõ êîìïàíèéí áîíä àðèëæààëàãäàæ эхэлсэн. ªíººäºð Ìîíãîëûí Õºðºíãèéí Áèðæ äýýð çàõ çýýëä òýðã¿¿ëýã÷ 10 êîìïàíèéí áîíä àðèëæèãäñàí áàéíà.
Êîìïàíèóä áîíä гаргах äàðààõ øàëòãààíû óëìààñ ãàðãàäàã áàéíà.
• Áîíä ãàðãàëò íü îäîîãèéí õóâüöàà ýçýìøèã÷äèéí õºðºíãèéã áóóðóóëàõã¿éãýýð òóõàéí êîðïîðàöèóäûã õºðºí㺺 ºñºõ áîëîìæ îëãîäîã.
• Áîíä ãàðãàñíààð êîìïàíèóä ñàíõ¿¿æèëòèéí ýõ ¿¿ñâýðòýý äèâåðñèôèêàöè õèéõ áóþó ýëñäýëýý áóóðóóëàõ áîëîìæòîé.
• Áàíêíû õ¿¿òýé õàðüöóóëàõàä áàãà õ¿¿òýé çýýëëýã àâàõ áîëîìæèéã îëãîäîã.
• Áîíä ãàðãàñíààð êîðïîðàöè íü áàíêíû çýýëòýé õàðüöóóëàõàä èë¿¿ óðò õóãàöààíä òîãòìîë õ¿¿òýé ìºíãèéã çýýëæ ÷àääàã.
• Бондын хүүг татвар тооцох оролгоос хасдаг.
• Õºðºíãèéí çàõ çýýë äýý𠺺ð òºðëèéí ¿íýò öààñ ãàðãàõ óðüä÷èëñàí áýëòãýë áîëíî.


Хөрөнгө оруулагч нь компанийн бонд худалдан авахдаа дараах зүйлсийг нь анхааран үзэх шаардлагатай.
• Бондын хүү
• Бондын хугацаа
• Бонд гаргагчийн хүчин чадал

www.huvitsaa.tk © 2010. design by : B.Shinejil | Холбоо барих